Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Wymiana kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja.

Jednym z problemów Starego Miasta była nieskuteczna kanalizacja deszczowa. Brakowało zbiorczego układu kanalizacji - istniały tylko pojedyncze odcinki kanałów odwadniające niewielkie powierzchnie ulic. Kanały te były niedrożne – zamulone lub popękane, co powodowało częste zalewanie ulic i przyległych posesji. Po ulewnych deszczach tworzyły się zastoiska wody stwarzające niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego.

Istniejący kanał odwadniający częściowo teren ulicy 3-go Maja odprowadzał wody deszczowe do Wieprza bez oczyszczenia. Ścieki deszczowe były zanieczyszczone piaskiem i glebą oraz substancjami ropopochodnymi z jezdni i placów postojowych.

Zrealizowane w projekcie przedsięwzięcie polegało na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej przy ulicach Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja i odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych za pomocą separatora zintegrowanego z piaskownikiem do Wieprza. Inwestycja obejmowała wymianę istniejącego kanału deszczowego na odcinku od studni na Placu Kościuszki do odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Wieprz.

Zakres inwestycji obejmował:

  • przebudowę kanałów deszczowych w ulicach: Plac Kościuszki, Kanałowa i 3-go Maja o łącznej długości 431,2 m,
  • montaż separatora lamelowego zintegrowanego z piaskownikiem oddzielającego od ścieków szlam, piasek i związki ropopochodne,
  • wykonanie głównego kolektora o długości 362,6 m z niecką wypadową, odprowadzającego ścieki oczyszczone od separatora do rowu otwartego,
  • montaż uzbrojenia kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe uliczne, studzienki rewizyjne),
  • wykonanie umocnionego płytami ażurowymi rowu otwartego o szerokości dna 1,20 m i długości 51,9 m, od niecki wpadowej do koryta rzeki Wieprz).

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia