Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Przebudowa Rynku I

Rynek I położony jest na Starym Mieście. Zajmuje powierzchnię 1,30 ha i jest częścią wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Łęczna. Na Rynku I stoi zabytkowy budynek dawnego ratusza, obecnie Urząd Stanu Cywilnego. Kompleksowa przebudowa Rynku I ma na celu przystosowanie go do pełnienia funkcji reprezentacyjnego placu miejskiego.

W ramach realizacji tego zadania przewidziano wykonanie następujących działań:
- przebudowę placu, jezdni, chodników i parkingów wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- przebudowę sieci energetycznych,
- urządzenie zieleni oraz wykonanie i ustawienie elementów małej architektury,
- wykonanie 2 fontann w formie placu wodnego,
- ustawienie automatycznej toalety systemowej.

Uzupełnieniem przebudowy Rynku I jest remont dawnego ratusza, czyli obecnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono wymianę dachu i remont elewacji. Docelowo budynek USC będzie iluminowany, a na jego tyłach zostanie urządzony ogród różany. Teren rynku będzie monitorowany przez kamery monitoringu miejskiego.

Drogi i plac
Nawierzchnie placu, chodników, jezdni i miejsc postojowych będą wykonane z brukowej kostki betonowej, kostki kamiennej i płyt granitowych. Część nawierzchni placu zostanie wzmocniona w celu umożliwienia wjazdu wozów technicznych oraz ustawienia sceny. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie zmodernizowanych około 360 metrów dróg i około 700 metrów ciągów pieszych. Ulice zmodernizowane w projekcie będą miały szerokość 6 m, a chodniki od 2 do 3 m. W celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano ścieki przykrawężnikowe wykonane z kostki betonowej oraz odwodnienie do wybudowanej w projekcie kanalizacji deszczowej.
Wzdłuż ulic zaprojektowano 48 prostopadłych miejsc postojowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W celu ułatwienia poruszania się osób niepełnosprawnych w rejonie dojścia do przejść dla pieszych zastosowane zostaną płyty dotykowe oraz obniżone krawężniki.

Oświetlenie oraz iluminacja budynku USC i drzew
Projekt przewiduje demontaż istniejącego osprzętu oświetleniowego kolidującego z projektowanymi rozwiązaniami, a następnie montaż oświetlenia drogowego oraz oświetlenia i iluminacji placu.
Funkcję demontowanych opraw oświetleniowych przejmą nowe latarnie. Zarówno plac, jak i ulice wokół niego zostaną oświetlone 8 ozdobnymi latarniami i 19 latarniami na słupach ulicznych. Oprawy oświetleniowe będą wykonane z materiałów gwarantujących eksploatację przez minimum 15 lat.
Podświetlenie drzew oraz frontu budynku USC zapewnią oprawy wbudowane w podłoże.

Fontanny
Na Rynku I zostaną wybudowane 2 fontanny w formie placu wodnego - łącznie 31 przeźroczystych strumieni o indywidualnie regulowanej wysokości. Każdy z nich będzie podświetlony przez kolorowy reflektor ledowy.
Pod nawierzchnią placu zaprojektowano pomieszczenie maszynowni. Zostaną w nim umieszczone wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania instalacji wodnych. Urządzenia będą sterowane automatycznie.

Toaleta automatyczna
Istniejący szalet miejski zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowa toaleta automatyczna przystosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Toaleta zostanie wybudowana na żelbetowej podstawie. Ściany toalety obłożone będą płytami z polerowanego granitu.

Mała architektura
Na rynku zostaną ustawione 42 ławki parkowe odporne na warunki atmosferyczne i wandalizm oraz 15 koszy na śmieci. Ławki i kosze będą przymocowane na stałe do nawierzchni placu. Wzdłuż ulicy po wschodniej i południowej stronie rynku zamontowane zostaną słupki oddzielające plac od jezdni.

Zieleń
Rewitalizacja Rynku I wymagała przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów. Usunięto drzewa w złym stanie zdrowotnym, zdeformowane oraz te, które kolidowały z nowym zagospodarowaniem placu oraz z jego uzbrojeniem. Najcenniejsze drzewa pozostawiono.
Pod istniejącymi drzewami zostaną posadzone byliny okrywowe dobrze znoszące zacienienie. Wzdłuż ulicy Krasnystawskiej zaplanowano nasadzenia dębu szypułkowego.

Uzupełnieniem przebudowy Rynku I jest remont dawnego ratusza, czyli obecnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Przeprowadzono wymianę dachu i remont elewacji. Docelowo budynek USC będzie iluminowany, a na jego tyłach zostanie urządzony ogród różany. Teren rynku będzie monitorowany przez kamery monitoringu miejskiego.

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia