Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej

Cele projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Projekt „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – I etap” otrzymał wsparcie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich.

Projekt jest realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. w Łęcznej oraz wspólnotami mieszkaniowymi ze Starego Miasta w Łęcznej. Liderem projektu jest Gmina Łęczna. Całkowita wartość projektu wynosi 13.189.393,03 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8.918.528,37 zł.

Zakres prac przewidzianych do wykonania na Starym Mieście obejmuje kompleksową przebudowę Rynku I oraz Rynku III, modernizację budynku komunalnego przy Placu Kościuszki 1, wymianę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, remont zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego oraz rozbudowę monitoringu miejskiego.

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Gminy Łęczna poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców.

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy i Miasta Łęczna oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez:

 • powstrzymanie fizycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej degradacji tkanki miejskiej,
 • stymulowanie ożywienia społeczno–gospodarczego dzięki podniesieniu jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz dzięki promowaniu przedsiębiorczości,
 • stworzenie bodźców dla aktywności gospodarczej i tworzenia miejsca pracy,
 • podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych jako filarów integracji struktury miejskiej, poprawa wizerunku kluczowych przestrzeni miejskich,
 • zachowanie i podkreślenie tożsamości kulturowej przestrzeni,
 • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru,
 • wzmocnienie integracji mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • wspieranie rozwoju turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego.

Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji poniższych działań:

 • porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,
 • pielęgnacja zieleni parkowej i przyulicznej mająca na celu podnoszenie estetyki na obszarze rewitalizowanym,
 • modernizacja, przebudowa istniejącej substancji mieszkaniowej oraz budynków użyteczności publicznej.

Dzięki podniesieniu jakości przestrzeni publicznej oraz promowaniu przedsiębiorczości, w perspektywie kilku lat po realizacji inwestycji należy oczekiwać ożywienia społeczno–gospodarczego. Projekt będzie przeciwdziałał marginalizacji oraz ograniczy postrzeganie obszaru Starego Miasta jako terenu zdegradowanego. Dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa mieszkańców, integracji lokalnej społeczności i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w dłuższej perspektywie poprawi się jakość kapitału ludzkiego w mieście i gminie Łęczna, powiecie łęczyńskim i województwie lubelskim, a tym samym wzmocni się konkurencyjność regionu.

Poziom realizacji projektu

100%

Środki z UE:

6 553 292,72 PLN

Całkowita wartość projektu:

9 952 972,14 PLN
Mapa RewitalizacjiRewitalizacja na żywoMultimedia